Lägesrapport hemsida

2  Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom varvid en felaktighet under punkt 3.6 noterades och korrigerades.

Beslutades
att samtliga medlemmar I LUP styrgrupp skall få rättighet att publicera/uppdatera information på hemsidan. Detta för att underlätta informationsspridning av LUP arbetet. Användarnamn och lösenord kommer att distribueras av Christer Oscarsson via mail.

Formuleringen ovan är missvisande då behörighetsstrukturen fortfarande är under utveckling. Målet är att alla som behöver det skall kunna använda egen inloggning för att rapportera direkt på sidan, med eller utan publiceringskontroll. I ett första skede avsåg beslutet alla protokollförare i styrgrupp/arbetsgrupper. Slutmålet är en klar och tydlig behörighetstruktur för sidans olika delar.

….forts.

3.7 Kommunikation/hemsida
Christer Oscarsson berättade att den nya hemsidan kommer att sjösättas före jul.
Den nya hemsidan är I nuläget en icke-kommersiell hemsida som I första hand hanterar allmän information om Hälleviksstrand.

Beslutades

  • att vi avvaktar med diskussionen och utredningen vad gäller behovet av en mer kommersiell hemsida