Andstensholmen

Bakgrund

  • En av de mest naturliga och viktigaste mötesplatserna för Hälleviksstrandsborna har alltid varit badplatsen, där det badats under alla årstider, men framförallt under en lång sommarperiod.
  • Genom ett generöst bidragsgivande från samhällsborna, pengar från Främjandet och bidrag från kommun har Främjandet genomfört en rejäl renovering och upprustning av badet.
  • Andstensholmen har i översiktsplanen inget förslag på användning då det står – ”Utredningsområde. När Käringötrafiken flyttas bör disponeringen prövas i ny detaljplan”.
  • Miljön som finns i Hälleviksstrand är unik. Samhällsborna har alltid engagerat sig och värnat om att all värdefull miljö bevaras.
  • Uppdraget består därför i en första fas att titta på badets utvecklingsmöjligheter i framtiden när parkeringsplatser i anslutning till badet försvinner. Utreda hur Andstensholmen och andra miljömässigt viktiga områden bör användas i framtiden.

Uppdragbeskrivning fas 1

  • Studera och sätta sig in i befintlig översiktsplan om hur kommunen tänkt sig att olika områden skall användas.
  • Utvärdera översiktsplanens förslag och komma med alternativa lösningar som gagnar Hälleviksstrands framtida utveckling.
  • Ta fram olika tänkbara framtida lösningar på badets utveckling samt hur Andstensholmen skall användas / utvecklas.
  • Utvärdera positiva och negativa effekter för samhället Hälleviksstrands utveckling och tillväxt

Bemanningsplan arbetsgrupp ”Miljö/Badet/Andstensholmen”

Namn email telefon
Per Oscarsson*) per@otm.se 0706-549563
Per-Erik Näslund pe.naslund@telia.com 031-208012
Hans Abrahamsson Hans.Abrahamsson@gknaerospace.com 070-974 33 34
Ingegerd Brandin  ingegerd.brandin@volvo.com 0739-020728
Roger Andersson roger.andersson@hallviksstrand.se 0703-440285

*) sammankallande