Tillbaka till Samhällsbyggnadskommittén

Uppdragsbeskrivning SBK

Hälleviksstrands Främjande – uppdragsbeskrivning för Samhällbyggnadskommmittéen – rev.2

Samhällsbyggnadskommittéen (SBK) som är direkt underställd Främjandets (HF) styrelse, har bildats för att utarbeta förslag till inriktning vad gäller markanvändning och infrastruktur. Utgångspunkten för uppdraget är att ta tillvara innevånarnas intressen och möjligheter att påverka sin situation. Som grund för arbetet ligger resultat från tidigare LUP-projekt samt kommunens översiktsplan från 2008.

SBK’s uppdrags är att:

 • utarbeta riktlinjer för utvecklingsarbetet där ambitionen skall vara att i mesta möjliga mån bibehålla samhällets genuina och trivsamma karaktär.
 • under rubriken markanvändning skall preciseras områden för bl.a
  • Mötesplatser
  • Bostäder
  • Centrala serviceenheter
  • Företagsverksamhet
  • Rekreation/fritid
 • under rubriken infrastruktur skall preciseras;
  • Vägar och gångvägar, nyttjandemöjligheter
  • Parkeringsplatsbehov och lokalisering
  • Kollektivtrafiken
  • Taxitrafik
 • etablera kontakt med markägare och Kommunens planavdelning för aktivt deltagande i planprocessen för Hälleviksstrands samhälle.
 • dokumentera aktuella förslag i ett övergripande dokument, en s.k. Huvudplan.

SBK ansvar är att:

 • arbeta efter den uppdragsbeskrivning som beslutas av HF styrelse och tillse att arbetet sker i enlighet med HF´s stadgar och anda.
 • kommunicera externt via samhallsbygg@halleviksstrand.se , dvs alla kontakter med externa parter som; kommunen, myndigheter, markägare, etc. sker via denna mail.

Arbetsgrupperna i LUP-projektet arbetar vidare under kommittén som samordnar förslagen och fortlöpande vidareförmedlar resultaten. HF styrelse svarar för informationsspridning via hemsidekommittéen, nyhetsbrev eller allmänna möten. HF’s websida ”LUP” bör spegla det arbete som pågår, varför SBK också kan vända sig direkt till hemsidekommittéen för publicering.