Category: Samhällsbyggnadskommittén

jan 21 2012

Lägesrapport bostäder/samhällsbygg

Mötesinfo: Medlemmarna i gruppen hade till uppgift att ta fram en vision för hur  Hälleviksstrand skulle kunna se ut på några års sikt. Vi enades om följande punkter:  Öka samförståndet mellan åretruntboende och delårsboende, förändringen ska gagna så många som möjligt  Trafiken: Både gående och bilister måste respektera varandra. Hastigheten skulle kunna dämpas av t.ex. …

Continue reading

Dec 17 2011

Lägesrapport Bostadsgruppen, numera Samhällsbygg

3.2 Bertil informerade om att han varit I kontakt med Västtrafik ang. ny trafikplan för bussarna 2013. Frekvensen/turtätheten för bussarna ej fastställd. Bertil hade framfört önskemål om ny busshållplats vid Sjöleden/Hällevik Kontaktperson Västtrafik, Andreas Sötthaga Bertil berättade dessutom att han informerat Örjan Ström och Lennart Matsson avseende LUP och pågående delprojekt “Samhällsbygg”.

Nov 27 2011

Lägesrapport bostäder/samhällsbygg

3.1 Bostadsgruppen, numera Samhällsbygg Ann-Christin informerade om resultatet från första mötet där Lennart Matsson, Örjan Ström och Kerstin Gadde tyvärr inte hade möjlighet att vara med. Ett långt möte med många olika agendapunkter. Det faktiska behovet av P-platser I Hälleviksstrand skall utredas. Behovet för Käringöbor och Stranabor. En framtida taxibåtsrörelse för Käringön bör ha Sjöleden, …

Continue reading

okt 09 2011

Lägesrapport Bostäder

a.  Bostäder. Projektgruppen har av olika anledningar inte kommit igång. Ann-Christin Wallerius har tagit på sig rollen som sammankallande. Styrgruppen skall hjälpa till med nystart.

sep 20 2011

Lägesrapport Bostäder

3.1 Bostadsgruppen Informerades om att efter kontakt med kommmunen det visar sig att mark för bostadsbyggande finns. Beslutades att undersöka det faktiska behovet av bostäder.