Lägesrapport bostäder/samhällsbygg

3.1 Bostadsgruppen, numera Samhällsbygg

Ann-Christin informerade om resultatet från första mötet där Lennart Matsson, Örjan Ström och Kerstin Gadde tyvärr inte hade möjlighet att vara med. Ett långt möte med många olika agendapunkter.

 1. Det faktiska behovet av P-platser I Hälleviksstrand skall utredas. Behovet för Käringöbor och Stranabor.
 2. En framtida taxibåtsrörelse för Käringön bör ha Sjöleden, och inte ångbåtsbryggan, som angöringsplats. Här råder total samsyn inom bostadsgruppen.
 3. Parkeringen vid badet bör I första hand erbjudas Hälleviksstrandsbor. A. H-bor som är skrivna här. B. Fastighetsägare ej skrivna här. C. Käringöbor.
 4. P-bevakningen bör skärpas. Stort problem med felparkerade bilar.
 5. Gästhamnen bör byggas ut. Gruppen föreslår att man lägger ut en pontonbrygga söder om lokalen nedanför startribunen.
 6. Parkeringen vid gamla stenhuggeriet. En gratis parkering där kommunen går miste om ca.1 miljoner kronor per år I avgifter. Här borde vi agera.
 7. Gruppen anser att Kyrkans parkering kan byggas ut.
 8. Bostäder. Det är svårt att bygga billiga hus. Enkla hus med enkel inredning och en Stiftelse som ägarform skall utredas.
 9. Det finns ännu ingen byggplan för tomterna vid Lerkilen sydväst om Kyrkan.
 10. 55+ boende med service. Här finns det ett outtalat behov
 11. Möjligheten att anlägga en park i/vid Beijners park diskuterades.
 12. Kommunen och Västtrafik har beslutat att göra en vändplats för bussar vid Stensbo Skola. Bertil Holmberg kontaktar kommunen för ytterligare information.
 13. Möjligheten att kunna erbjuda seniortjänster “allt I allo” diskuterades.
 14. Defibrillator. Stiftelsen NNE har skänkt en defibrillator till Främjandet som ännu inte angivet lämplig plats för placering.
 15.  Alla I gruppen skall skissa på en vision

Beslutades
– Att Bertil Holmberg skall kontakta Kommunen och Västtrafik för att ta del av hur planerna för anläggning av vändplats vid Stensbo Skola ser ut. Hur påverkar detta busstrafiken och turtätheten genom samhället?
– Att Christer Oscarsson tar upp frågan om defibrillatorns placering med Främjandets Styrelse.