Lägesrapport bostäder/samhällsbygg

Mötesinfo:

Medlemmarna i gruppen hade till uppgift att ta fram en vision för hur  Hälleviksstrand skulle kunna se ut på några års sikt. Vi enades om följande punkter:

  •  Öka samförståndet mellan åretruntboende och delårsboende, förändringen ska gagna så många som möjligt
  •  Trafiken: Både gående och bilister måste respektera varandra. Hastigheten skulle kunna dämpas av t.ex. partier av kullersten.
  •  Flytta centrum till området vid lokalen,badet och parkeringen . Möjlighet till lokalisering av detaljhandel/service enheter som bl.a apotek och systembolagstjänster. Även ”matkassen” kunde  kanske vara en alternativ tjänst.
  •  Eventuellt skulle även bostäder kunna byggas vid ovanstående område .
  •  Ha beredskap för framtida företagsetableringar företrädesvis inom tjänstesektorn

Johan Ekman hade en fin benämning på visionen: Hälleviksstrand – det lugna kustsamhället i händelsernas centrum.

Parkeringssituation
Christer Magnusson redogjorde för fördelningen av p-platser mellan Käringöbor och Hälleviksstrandsbor:
216 privata P-platser totalt är uthyrda och Käringöbor står för 78% och Hälleviksstrandsbor for 22%.
15 p-platser  där betalning sker via myntapparat. Det finns en kö på 40-50 platser. Hyresavgift är
SEK 2.700-3000 per år. De 15 platserna med myntapparat inbringar mer än övriga platser tillsammans(120kr/dygn).  Kommunen har 64 platser med en hyra på 915 kr per år. Det finns också ca 100 kommunala platser som är gratis. Varvet har 130 platser som kostar 50 kr per dygn.

Busstrafik
Bertil har blivit informerad av kommunen att en vändslinga för bussar med olika destinationer är tänkt att anläggas vid Stensboskolan och då behövs också en pendelparkering. Antalet busslinjer som går genom samhället kommer att dras ned, dock kommer man att kunna åka med alla bussar, inga speciella skolbussar.Det är viktigt att man tillvaratar de äldres behov av närhet till en busshållplats i Hälleviksstrand.

Övrigt
Christer Magnusson åtog sig att ta reda på status på de ca 20 hyreslägenheterna borta vid tandläkaren.

Fler gästplatser för båtar är också angeläget för att öka tillgängligheten till H-strand. En möjlig lösning är att lägga en pontonbrygga nedan för startkuren på berget. Ångbåtsbryggan ägs av vägverket och möjligheten att överta den kan utredas.  Skulle bl.a kunna vara en plats för utflyktsbåtar.

Barbro påpekade också att möjligheten till ambulerande läkare och tandläkare bör vara möjlig.

I framtiden kommer kanske cykeln att bli ett mer använt fortskaffningsmedel då man lätt kan ta sig till resorten för att handla eller äta samt till det nya centrum som ska innehålla olika servicenäringar.

/ACW

 


Protokoll:
Bostäder , Centrala Serviceenheter och Infrastruktur
Hälleviksstrand 21.01.12

Närvarande
Johan Ekman,Barbro Johnson, Bertil Holmberg, ,Christer Magnusson, A-C Wallerius
Lennart Mattsson
Frånvarande:  Kerstin Gadde, Örjan Ström och Elsa Johnson