Lägesrapport hemsida

Rapport projektgrupp hemsida / kommunikation 01.10.11

Medverkande: Christer Oscarsson, Christer Eriksson, Niklas N, Mathisas N, Håkan Bergendahl

Gruppen vill gå vidare med att:

1…i enlighet med önskemål i LUP styrgrupp under hösten 2011 utveckla www.halleviksstrand.se till en portal som reflekterar i princip alla kategorier aktiviteter och verksamheter i samhället, med boende och besökande som målgrupper.

2…övergripande syftet med portalen ska vara att främja trivsel och samverkan i samhället och bidra till att utveckla Hälleviksstrand till ett av västkustens mest attraktiva samhällen att bo och verka i.

3…den tekniska plattformen ska utgöras av WordPress.

4…bedriva verksamheten i en enkel och bred, frivilligorganisation med en övergripande arbetsgrupp (befintlig projektgrupp enl ovan), en webmasterfunktion huvudsakligen inriktad på att ge teknisk och annan support, en skribentfunktion inriktad på att ge support i form av text- och redigeringsarbete vid behov och efter förfrågan från redaktörer, samt ett antal redaktörer, var och en med specifikt publiceringsuppdrag och ansvar för sina respektive redaktörsområden (t ex och förslagsvis Lokalen, Lekplatsen, HKSS, Hamnen etc).

5…successivt bjuda in redaktörer att bidra med material om sina respektive områden samt attb genomföra en introduktion för att redaktörer på egen hand ska kunna behärska redigeringsarbetet på hemsidan. I samband med introduktionen presenteras också de olika former av support som erbjuds samt de regler och riktlinjer som ska gälla för all publicering på hemsidan.

6…inte greppa över ett alltför omfattande och komplett portalupplägg i ett första steg utan att successivt utveckla och komplettera hemsidan baserat på engagemang och mottagande och möjligheter till förbättringar och utbyggnader.

7…i ett första skissutkast över portalen utgå från den under mötet justerade versionen av ett tidigare utkast till innehåll och fliksystem (bifogas).

8. Föeslogs följande arbetsfördelning för det fortsatta arbetet.

– Håkan sammanställer rapport från mötet, Christer justerar.

– Håkan redigerar om innehållsbeskrivningen i enlighet med mötet.

– Christer och Christer tar fram produktionsplan för arbetet fram till en första publicering av ny hemsida/portal version 1.0 någon gång under perioden15-30.11.11, enligt den tidsplan som kommer att ingå i produktionsplanen.

– Mathias tar fram en första skiss över portalen enligt det innehålls- och fliksystem som beslutades under mötet.

– Mathias och Niklas utformar rutiner och lösningar för enkel publicering av bilder och eventuella videoavsnintt samt länkningar till öppna källor som t ex Google, Youtube, Facebook etc.

9. Nästa möte fastställdes ske så snart ett tillräckligt underlag för konkret diskussion och beslut finns framme. Detta möte kan genomföras via Skype.